VIEŠOJI ĮSTAIGA − tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą (mokymus, leidybos veiklą ir daugelį kitų viešuosius interesus tenkinančių veiklų). Viešoji įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, viešosios įstaigos įstatams ir veiklos tikslams. Nors viešoji įstaiga turi teisę verstis ūkine komercine veikla, ši veikla turi būti neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais ir, kita vertus, neturi būti draudžiama. Veiklų, kuriomis negali užsiimti viešoji įstaiga, sąrašas Lietuvos Respublikoje numatytas įstatymu. Viešosios įstaigos steigėjai gali būti valstybės ar savivaldybės institucijos ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę viešosios įstaigos steigimo sutartį. Steigėjų skaičius neribojamas. Viešoji įstaiga turi turėti organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą − viešosios įstaigos vadovą.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS STEIGIMAS

Viešosios įstaigos steigimo tvarką reglamentuoja LR "VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS" bei LR "CIVILINIS KODEKSAS". Steigiant viešąją įstaigą sudaroma viešosios įstaigos steigimo sutartis (tam tikrais atvejais - steigimo aktas ar sprendimas steigti viešąją įstaigą). Sudaromi viešosios įstaigos įstatai. Sušaukiamas steigiamasis susirinkimas, kurio metu priimami įstatymo reikalaujami sprendimai. Paskutinis etapas – registravimas Juridinių asmenų registre. Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti viešąją įstaigą, notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad viešąją įstaigą registruoti galima. Tam tikslui notarui pateikiami reikalingi dokumentai.

NOTARUI PATEIKIAMI DOKUMENTAI STEIGIANT VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

1. Prašymas registruoti juridinių asmenų registre bei reikalingos JAR formos.
2. Steigimo sutartis, jeigu steigėjas vienas asmuo - steigimo aktas (ne mažiau kaip du egzemplioriai).
3. Įstatai (ne mažiau kaip trys egzemplioriai).
4. Savininko sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei. Patalpų savininkui, pačiam steigiančiam juridinį asmenį, pažyma apie patalpų suteikimą nereikalinga, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teises į šias patalpas.
5. Steigiamojo susirinkimo protokolas su priedais.
6. Dokumentai, patvirtinantys duomenis apie steigėjus ir išrinktus (paskirtus) valdymo organų narius, asmenis, galinčius sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, ir jų teisių ribas
7. Jeigu pavadinime vartojamas Lietuvos Respublikos oficialusis ar tradicinis (trumpasis) valstybės pavadinimas - teisingumo ministro leidimas vartoti valstybės pavadinimą.
8. Jeigu pavadinime vartojamas žodis „katalikų" - rašytinis Katalikų bažnyčios vadovybės (vyskupo) sutikimas.
9. Kiti dokumentai, patvirtinantys, kad įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės ir juridinį asmenį įregistruoti galima.

Jei ketinate steigti viešąją įstaigą  mes Jums tikrai galime padėti:

1. Parengiame viešosios įstaigos steigimo sutartį /aktą ;
2. Parengiame viešosios įstaigos įstatus;
3. Pagal visus reikalavimus užpildome JAR formas;
4. Registrų centre rezervuojame laikinus viešosios įstaigos pavadinimą;
5. Viešosios įstaigos steigimo dokumentus pateikiame tvirtinti notarui;
6. Patvirtintus dokumentus priduodame Registrų centrui;
7. Paimame įregistruotos viešosios įstaigos pažymėjimą;
8. Už steigimo dokumentų parengimą išrašome sąskaitas faktūras.

Kiek kainuoja įsteigti viešają įstaigą?

Viešosios įstaigos dokumentų parengimas (mūsų paslaugos) – 300 Lt
Notaro mokestis – 200 Lt
Registrų centro mokestis – 107 Lt
Laikinas pavadinimo įtraukiamas į registrą – 56 Lt
Viso: 663 Lt

Viešosios įstaigos steigimo pocedūra trunka paprastai nuo 5 iki 10 darbo dienų.

© 2007 - 2012 Teisinių paslaugų centras